Deklaracja programowa Wielkopolskiego  Stowarzyszenia Grafologicznego

 

W dniu 15.01.2014 r. ukonstytuowało się Wielkopolskie Stowarzyszenie Grafologiczne.

Jest to organizacja zrzeszająca ekspertów i biegłych sądowych z zakresu grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów.    

Celem działania Stowarzyszenia jest dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu działalności eksperckiej i opiniodawczej w zakresie grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego naukowego poziomu działalności eksperckiej, pogłębiania i doskonalenia wiedzy, wspieranie podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych swoich członków,

  • podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego poziomu zasad etyki w działalności eksperckiej i opiniodawczej,

  • prowadzenie szeroko rozumianej działalności naukowo-badawczej,

  • wdrażanie nowoczesnych technik badawczych oraz adoptowanie osiągnięć naukowych na potrzeby działalności eksperckiej i opiniodawczej,

  • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, będący stałymi biegłymi sądowymi, wykonują opinie kryminalistyczne z zakresu grafologii i kryminalistycznych badań dokumentów dla sądów, prokuratur oraz jednostek policji.